اژه یورت (EGEYURT) – خوابگاه دانشجویی 575 اتاقه در داخل پردیس بورنوای دانشگاه اژه در ازمیر.

دانشگاه اژه – دانشگاه اژه با قانون شماره 6595 که در 20 می 1955 منتشر شده در 9 مارچ 1956، اولین دانشگاه در ازمیر در منطقه اژه و چهارمین دانشگاه ترکیه است.

ثبت نام و اطلاعات

میتوانید درخصوص Egekamp اطلاعات کسب کنید و یا ثبت نام کنید.