در این قرن که تکنولوژی به سرعت درحال پیشرفت است کمپ drone که به افراد نسل جدید یک ویژگی خاص خواهدافزود را با همراهی آنیل الچی که فیلمهای تبلیغاتی مارکهای مشهور را ساخته و کارگردانی کرده ترتیب داده ایم . آموزش، در فضای باز اژه یورت که در مساحت 27000 متری در داخل پردیس دانشگاه اژه قراردارد برگزار میشود. هدف ما این است که فرزندانتان، در پایان آمزشهای عملی و تئوری در سطحی قرار بگیرند که بتوانند یک فیلم تبلیغاتی بسازند.

ثبت نام و اطلاعات

میتوانید درخصوص Egekamp اطلاعات کسب کنید و یا ثبت نام کنید.