در مجموعه ورزشی دانشگاه اژه، با همراهی مربیان متخصص و باتجربه دانشگاه اژه؛ شنا در استخر سرپوشیده المپیک، بسکتبال در سالن سرپوشیده بسکتبال، فوتبال در مجموعه ورزشی دانشگاه، کمپ های ریتمیک ژیمناستیک که توسط مربیات باتجریه برگزار میشوند و کمپ های تنیس که توسط مربیان حرفه ای تنیس برگزار میشود، ارائه میشوند.

*کلیه کمپ های ورزشی در یک مکان مشترک برگزار میشوند.

ثبت نام و اطلاعات

میتوانید درخصوص Egekamp اطلاعات کسب کنید و یا ثبت نام کنید.